LOGO-PETACH-T.png
תמיכות שנת 2020
הודעות
12/10/2020
עיריית פ"ת מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להשלמת כלל המסמכים לבקשות תמיכה לשנת 2020 המועד האחרון הינו 17/10/2020
דף הבית
כניסת משתמשים
תבחינים וחלוקה
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף תורני - אלינור עובד  03-9112048 או אורית קראווני 03-9112041
·       אגף חרדי / חינוך מוכר שאינו רשמי - מאיר הנדלסמן  03-9052498/9  

·        אגף הספורט - שירן וריס -  03-9052960

·        אגף הנוער -  נועה אברהם 03-9053677

·        אגף הרווחה והבריאות - רויטל שורבן 03-9052900  

·        אגף הקליטה - רעיה ליכטמנוב 03-9112057  

·      עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו : טלי גולדנברג 03-9113911 או צפנת שחר 03-9052404

דף הבית
אודות
תבחינים
ארכיון מנהלים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות